ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Oferta

Zespół wspierająco-aktywizujący ŚDS bazuje w realizowanych programach terapeutycznych na szerokim wykorzystywaniu metody treningu. Zarówno w Łubcu (typ A placówki) jak i w Bramkach (typ B) prowadzone są treningi umiejętności społecznych, treningi budżetowe oraz kulinarne, treningi umiejętności praktycznych, także treningi porządkowe oraz higieniczne. Działania te dostosowane są do potrzeb obu grup uczestników, a charakter i częstotliwość poszczególnych zajęć w Łubcu oraz w Bramkach wyznaczone zostały adekwatnie do odmiennych uwarunkowań sytuacji zdrowotno-życiowej uczestników typu A lub B placówki. Zawsze uwzględniane są przy tym indywidualne możliwości i predyspozycje każdej z osób.

Proponowane treningi wdrażają do pełnej samoobsługi, uczą samodzielności i zaradności życiowej oraz właściwego gospodarowania czasem wolnym. Pomagają w kształtowaniu umiejętności społecznych oraz interpersonalnych. Przysposabiają w kierunku dobrego funkcjonowania na co dzień.

Dla wszystkich uczestników ŚDS prowadzone są zajęcia edukacyjne, edukacja zdrowotna, zajęcia plastyczne, ruchowe i ogrodnicze. Uczestnikom z Łubca proponowana jest także psychoedukacja, psychorysunek, zajęcia komputerowe i multimedialne, zajęcia muzyczne (w tym muzyczno-taneczne i teatralne) oraz zajęcia techniczne.

Wszyscy uczestnicy mogą skorzystać z Poradnictwa psychologicznego oraz socjalnego. Oferta skierowana jest głównie do uczestników typu A placówki (z uwagi na ich zróżnicowane, większe potrzeby) ale raz w tygodniu psycholog oraz pracownik socjalny służą bezpośrednim wsparciem, rozmową, także w Bramkach.

Programy artystyczne prezentowane na uroczystościach przygotowywane są zwykle z udziałem chętnych uczestników, i z Łubca, i z Bramek. Obie grupy uczestników ŚDS wspólnie biorą również udział w wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach i wyjazdach integracyjnych.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001