ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Jak zostać naszym uczestnikiem

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia
i mieszkają na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.
 
Osoba zainteresowana przyjęciem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu lub jej opiekun prawny powinna złożyć wniosek o skierowanie do ŚDS (typu A lub B placówki) do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów (druki do pobrania i wypełnienia)

1. Przyjęcie do ŚDS

                                  typ A placówki                                                        typ B placówki

wniosek o skierowanie do ŚDS - typ A                               wniosek o skierowanie do ŚDS - typ B

zaświadczenie lekarza psychiatry                            zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa

zaświadczenie lekarza rodzinnego                                       zaświadczenie lekarza rodzinnego

opinia psychologa

Należy również dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli osoba zainteresowana pobytem w Domu takie posiada.

 

2. Dokumenty dla osób przedłużających pobyt w Domu:

wniosek o przedłużenie pobytu w ŚDS - typ A  lub  wniosek o przedłużenie pobytu w ŚDS - typ B

Wniosek o przedłużenie pobytu w Domu należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 co najmniej na miesiąc przed upływem ważności decyzji kierującej na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

3. Inne dokumenty

W uzasadnionych sytuacjach ŚDS może zwrócić sie do uczestnika o dostarczenie aktualnych zaświadczeń lekarskich (od lekarza rodzinnego oraz od lekarza psychiatry).

zaświadczenie lekarza rodzinnego

zaświadczenie lekarza psychiatry

 

Zasady przyjęć

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu
  1. Na wstępie osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS spotyka się z Kierownikiem lub innym pracownikiem Domu, który określa możliwość przyjęcia do ŚDS (czy są wolne miejsca i czy kandydat spełnia warunki formalne)

  2. Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia „Opinia lekarza internisty” (druki należy pobrać z naszej strony internetowej )

  3. Druki opinii lekarskich o stanie zdrowia oraz wniosek o skierowanie do ŚDS i orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania.

  4. Po wpłynięciu wniosku do OPS, do domu kandydata na uczestnika ŚDS przychodzi pracownik socjalny na wywiad środowiskowy, w celu ustalenia odpłatności za korzystanie z usług Domu.

  5. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, na wniosek kierownika.

  6. Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas kiedy zespół wspierająca-aktywizujący ocenia możliwości zaproponowania pomocy i przygotowuje indywidualny program uczestnika.

  7. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego dla uczestnika kierownik ŚDS kieruje pismo do Dyrektora PCPR o wydanie kolejnej decyzji, kierującej do ŚDS

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. wraz z późn. zm.


 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001