ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Jak zostać naszym uczestnikiem

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują teren powiatu warszawskiego zachodniego. Z zajęć w placówce korzystają osoby w kryzysie emocjonalnym, doświadczające poczucia pustki, osoby po leczeniu w szpitalu psychiatrycznym, osoby cierpiące na depresję, lub inne choroby uniemożliwiające im funkcjonowanie w środowisku.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu zachęcamy do złożenia wniosku o skierowanie do Domu do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania:

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

Ponadto należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba zainteresowana pobytem w Domu takie posiada.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chętnej do uczestnictwa w ŚDS.

 

Dokumenty dla osób przedłużających pobyt w Domu:

Wniosek o przedłużenie pobytu w Domu należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ulica Poznańska 129/133 co najmniej na miesiąc przed upływem ważności decyzji kierującej na pobyt w Domu.

 

Uczestnicy ŚDS raz w roku zobowiązani są są do kontrolnej wizyty u lekarzy w celu wypełnienia zaświadczeń lekarskich

 

Zasady przyjęć:

 

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

 

  1. Na wstępie osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS spotyka się z Kierownikiem lub innym pracownikiem Domu, który określa możliwość przyjęcia do ŚDS ( czy są wolne miejsca i czy kandydat spełnia warunki formalne)

  2. Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia „Opinia lekarza internisty” ( druki należy pobrać z naszej strony internetowej )

  3. Druki opinii lekarskich o stanie zdrowia oraz wniosek o skierowanie do ŚDS i orzeczenie o niepełnosprawności ( o ile kandydat takie posiada ) składa się do ośrodka pomocy społecznej ( OPS ) w miejscu zamieszkania.

  4. Po wpłynięciu wniosku do OPS, do domu kandydata na uczestnika ŚDS przychodzi pracownik socjalny na wywiad środowiskowy, w celu ustalenia odpłatności za korzystanie z usług Domu.

  5. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ) ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki na wniosek kierownika.

  6. Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas kiedy zespół wspierająca-aktywizujący ocenia możliwości zaproponowania pomocy i przygotowuje indywidualny program uczestnika.

  7. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu

    wspierająco-aktywizującego dla uczestnika kierownik ŚDS kieruje pismo do Dyrektora PCPR o wydanie kolejnej decyzji, kierującej do ŚDS

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.


 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001