Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Oferta

Usługi realizowane w Domu obejmują w szczególności:
1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening
nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania
własnymi środkami finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie
pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w
środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i
wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji
werbalnej;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą,
audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie
terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę,
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub
podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. (trening aktywności zawodowej i kompetencji społecznych, zajęcia muzyczno- teatralne, zajęcia
plastyczne i rękodzielnicze, zajęcia techniczne i komputerowe itp.)
Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku,
przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.
Dom dodatkowo świadczy usługi transportowe w szczególności dla osób z zaburzeniami zachowań
lub niepełnosprawnością fizyczną.
Wszystkie usługi realizowane są zgodnie z IPPWA każdego uczestnika.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001